LCC (English) Online Class on 18.01.2021 (1st Semester)

1st Semester
B.A./ B.Com. (Program Course)

Online LCC (English ) class

Time: 10 a.m.
Date: 18.01.2021 (Monday)

Platform: GOOGLE MEET

Link for joining the class: https://meet.google.com/wnw-pfab-xex


LCC (English) Online Class on 18.01.2021 (1st Semester)