BENGALI (pass) Online class for 1st semester (19.01.2021)

1st Semester
B.A./ B.Com. (Program Course)

Bengali (Pass) Online Class

Time: 9 a.m.
Date: 19.01.2021 (Monday)

Platform: GOOGLE MEET

Link for joining the class: https://meet.google.com/swi-uvao-oir


BENGALI (pass) Online class for 1st semester (19.01.2021)