HISTORY (pass) Online class for 1st semester (19.01.2021)

1st Semester
B.A./ B.Com. (Program Course)

History (Pass) Online Class

Time: 10 a.m.
Date: 19.01.2021 (Monday)

Platform: GOOGLE MEET

Link for joining the class: https://meet.google.com/pfd-fzcw-hrr


HISTORY (pass) Online class for 1st semester (19.01.2021)