BENGALI (pass) Online class for 1st semester (28.01.2021)

1st Semester
B.A. (Pass Course)

Bengali (Pass) Online Class

Time: 9 a.m.
Date: 28.01.2021 (Thursday)

Platform: GOOGLE MEET

Link for joining the class: https://meet.google.com/dwc-epby-wsq


BENGALI (pass) Online class for 1st semester (28.01.2021)